Skogen

Bakgrund

Vid slutet av 2020 omfattade den formellt skyddade skogsmarken i Sverige totalt 2,4 miljoner hektar vilket motsvarar 8,7 procent av Sveriges hela skogsmark. Av denna yta var enbart 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark vilket motsvarar 6 procent av landets produktiva skogsmark.

Andelen formellt skyddad skog är tyvärr inte tillräckligt för att förhindra utarmning av den biologiska mångfalden. Något som belyser detta på ett tydligt sätt är den svenska rödlistan. År 2020 (senaste rödlistningstillfället) var ca hälften av Sveriges 4746 rödlistade arter sådana som lever i olika skogliga miljöer. Många av dessa arter är beroende av kvalitéer som inte förekommer i produktionsskog; exempelvis gamla träd, hålträd, olika typer av kvalitativ död ved och inte minst långvarig skoglig kontinuitet.

Inte sällan är skyddade områden, i synnerhet i södra Sverige, så pass små och isolerade att de har vad som kallas utdöendeskuld på grund av genetisk utarmning (inget genetiskt utbyte med andra närliggande områden) och påverkas i högre utsträckning negativt av slumpmässiga