Meny Stäng

Projekt

Projektet skogen – 2022

Sammanfattning
Projektet avser att öka människors kunskap om Skogen och dess mångfald. Avsikten är även att vi ska kunna hjälpas åt att kartlägga och inventera skogsområden i förebyggande syfte för att kunna vara förberedda inför olika former av hot mot skog med höga naturvärden.

Det görs genom studiecirklar som kommer att vända sig till personer som har intresse av att bevara och ta hand om vår natur. Vi utgår från nytt studiematerial från Studiefrämjandet och vår målsättning är att utvärdera och anpassa kursmaterialet så vi kan sprida den till så många som möjligt.

Studiecirklarna ska bilda en grund för utbildning/folkbildningen om skogar och naturen. Den ska väcka intresset för att bevara och att gå ut och inventera samt även visa på hur viktigt det är att leva tillsammans med naturen och inte i motsättning till den. Vi känner att information och utbildning är ett sätt att fånga in människors intresse och nyfikenhet.

Den andra delen består i att vi tar fram olika typer av verktyg som både ökar kunskapen och som underlättar kartläggning samt inventering av skog med höga naturvärden. Avsikten är även att vi ska kunna hjälpas åt att kartlägga och inventera skogsområden i förebyggande syfte för att kunna vara förberedda inför olika former av hot mot skog med höga naturvärden. Vi ska även verka för ett skydd av eventuella identifierade värdekärnor och strategiskt värdefulla grönstråk.

Kortfattat om den svenska skogen i dagsläget
Vid slutet av 2020 omfattade den formellt skyddade skogsmarken i Sverige totalt 2,4 miljoner hektar vilket motsvarar 8,7 procent av Sveriges hela skogsmark. Av denna yta var enbart 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark vilket motsvarar 6 procent av landets produktiva skogsmark.

Andelen formellt skyddad skog är tyvärr inte tillräckligt för att förhindra utarmning av den biologiska mångfalden. Något som belyser detta på ett tydligt sätt är den svenska rödlistan. År 2020 (senaste rödlistningstillfället) var ca hälften av Sveriges 4746 rödlistade arter sådana som lever i olika skogliga miljöer. Många av dessa arter är beroende av kvalitéer som inte förekommer i produktionsskog; exempelvis gamla träd, hålträd, olika typer av kvalitativ död ved och inte minst långvarig skoglig kontinuitet.

Inte sällan är skyddade områden, i synnerhet i södra Sverige, så pass små och isolerade att de har vad som kallas utdöendeskuld på grund av genetisk utarmning (inget genetiskt utbyte med andra närliggande områden) och påverkas i högre utsträckning negativt av slumpmässiga faktorer.

Syfte och mål
Målet är att informationen om skogen ska vara lättillgänglig, pedagogisk och målande så att många vill vara med och bidra till att inventera och bevara. För att uppnå detta görs bland annat en förenklad handledning som steg för steg beskriver tillvägagångssättet för kartläggning, inventering och dokumentering av skyddsvärd skog. Från förstudie till fältarbete samt hur informationen i sista skedet kan göras tillgänglig för berörda myndigheter och allmänheten.

När ett större naturintresse skapas hos dem som rör sig i skog och mark, kommer sannolikt viljan att bevara områden öka betänkligt. Med folkbildning kring grundläggande ekologi och systematik (artkunskap) kan fler hjälpa till med inventering av sina närområden. Det grundläggande naturintresset önskar vi förstärka med nämnda studiecirklar i kombination med lättillgänglig, pedagogisk information via Youtube, Facebook och Instagram.