Meny Stäng

Vår framtid

Vi hjälps åt

Allt vi gör var och en har en påverkan på någon/något och på helheten. När vi blir uppmärksamma på det, kan vi börja att tänka och handla annorlunda.

Stiftelsen

 • Syfte och mål
  Stiftelsens syfte är att verka för Moder Jords bästa och allt som lever på vår planet. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser främjar miljö och klimat på ett cirkulärt och hållbart
  sätt för människa, djur, växter, skog, vatten, luft och jord. Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och ändamålet är att:
 • Främja insatser som ökar medvetenheten, utbildar, föreläser eller liknande kring ämnen som går i enlighet med stiftelsens syfte och ändamål.
 •  Främja införskaffning av mark som ska nyttjas   i enlighet med syfte och ändamål.
 • Främja utbildning och forskning i enlighet med  syfte och ändamål.
 • Främja insatser med inriktning för ekologiskt boende och byggande gärna ur ett regenerativt perspektiv.
 • Främja klimatkompenserande insatser i enlighet med syfte och ändamål.
 • Samverka med andra stiftelser och organisationer inom och utom Sverige.
 • Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
 • Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.
 • Främja uppkomsten samt drift av organisationer så som företag och stiftelser vars syfte överensstämmer med stiftelsens syfte och ändamål

Projektet skogen - 2022

Bakgrund

Vid slutet av 2020 omfattade den formellt skyddade skogsmarken i Sverige totalt 2,4 miljoner hektar vilket motsvarar 8,7 procent av Sveriges hela skogsmark. Av denna yta var enbart 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark vilket motsvarar 6 procent av landets produktiva skogsmark.

Andelen formellt skyddad skog är tyvärr inte tillräckligt för att förhindra utarmning av den biologiska mångfalden. Något som belyser detta på ett tydligt sätt är den svenska rödlistan. År 2020 (senaste rödlistningstillfället) var ca hälften av Sveriges 4746 rödlistade arter sådana som lever i olika skogliga miljöer. Många av dessa arter är beroende av kvalitéer som inte förekommer i produktionsskog; exempelvis gamla träd, hålträd, olika typer av kvalitativ död ved och inte minst långvarig skoglig kontinuitet. 

Hur fördelas arbetet

Folkbildning

Projektet består i huvudsak av två delar. Den ena delen avser att öka människors kunskap om Skogen och dess mångfald. Det görs bland annat genom studiecirklar som kommer att vända sig till personer som har intresse av att bevara och ta hand om vår natur. Vi utgår från nytt studiematerial från Studiefrämjandet och vår målsättning är att utvärdera och anpassa kursmaterialet så vi kan sprida den till så många som möjligt. 

Verktyg för inventering och skydd av skog

Den andra delen består i att vi tar fram olika typer av verktyg som både ökar kunskapen och som underlättar kartläggning samt inventering av skog med höga naturvärden. Avsikten är även att vi ska kunna hjälpas åt att kartlägga och inventera skogsområden i förebyggande syfte för att kunna vara förberedda inför olika former av hot mot skog med höga naturvärden. Vi ska även verka för ett skydd av eventuella identifierade värdekärnor och strategiskt värdefulla grönstråk. 

Manifest

”En droppe lösgör sig från molnet, landar mjukt på ett blad. Det kommer fler droppar och till slut tömmer bladet sig mot marken. Där samlas fler droppar och blir till en rännil som letar sig iväg mot det okända. På sin väg blir dropparna fler och fler och bildar åar, bäckar och floder. Vissa mäktiga och kraftfulla, andra lugna och stillsamma. En dag förenas dropparna i det stora havet där de blir en enda enhet som omsluter hela vår värld.”
– Ann-Lie Brattås-Fejne

Vi, Mette Bohlin, Ann-Lie Brattås-Fejne och Milena Bergquist, som har startat nätverket Magdala, har en dröm om ett mer hållbart och kärleksfullt sätt att leva på vår jord. I flera år har vi försökt att hitta sätt att så frön till denna dröm. Och nu har våra frön börjat gro.

Auriscalpium-vulgare-Kronoskogen-20210924

Vi som har startat Magdala vill göra allt vi kan för att våra barn och barnbarn ska kunna leva i harmoni på en frisk jord. Vill du vara med? Låt oss börja där vi står.